مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی سنگهای آتشفشانی منطقه نهاوند


مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی سنگهای آتشفشانی منطقه نهاوند
منطقه مورد مطالعه در غرب ایران ، هستان همدان واقع شده هست.


زمین‌شناسی و چینه‌شناسی ناحیه جنوب غربی الیگودرز (در محدوده ورقه 100000:1 الیگودرز)
قدیمی ترین سنگهای رسوبی منطقه شامل سنگهای آهکی با میان لایه هایی از ماسه سنگ و سنگ آهک تخریبی هست که برپايه شواهد فسیل شناسی به کربونیفر-پرمین نسبت داده شده اند.


مطالعه زمین‌شناسی و چینه‌شناسی قسمتی از نواحی شمال غرب دامغان
دوران مزوزوئیک در این منطقه بصورت رخنمون های گسترده ای از قطعات آتشفشانی ، آتشفشانی و نیمه آتشفشانی از سایر دورانها متمایز هست.منطقه نهاوند بخشی از زون سنندج-سیرجان هست که تراست اصلی زاگرس از جنوب غرب اون می گذرد.


زمین‌شناسی و چینه‌شناسی جنوب غربی منطقه زنجان
سنگهای آذرین مورد مطالعه در تقسیم بندی محجل و سهندی در زیر پهنه حاشیه ای برنامه گرفته هست.از نظر گستردگی جغرافیایی سنگهای بازیک در جنوب و جنوب غرب منطقه و سنگهای حدواسط و اسیدی در شمال و شمال شرق منطقه رخنمون دارند.


مطالعه زمین‌شناسی و پترولوژی سنگهای آذرین ناحیه قمصر - جنوب کاشان (ایران مرکزی)
همچنین ایگنمبریت ها که محصول ولکانیسم هوایی می باشند در شمالشرق ناحیه مورد مطالعه رخنمون دارند.


پتروگرافی و شیمی سنگهای ولکانیک منطقه شمال (زرند - پرندک) ساوه


مطالعه زمین‌شناسی و پترولوژی ناحیه رزک (چهارگوش ساوه)


94 out of 100 based on 54 user ratings 1054 reviews

*