تحلیل برخی از مسائل مورفودینامیک حوضه رودخانه صفارود رامسر (دامنه شمالی البرز)


تحلیل برخی از مسائل مورفودینامیک حوضه رودخانه صفارود رامسر (دامنه شمالی البرز)
حوضه صفارود یکی از حوضه های رودخانه ای مهم دامنه شمالی البرز در غرب مازندران هست که از نظر مساحت حدود 44/137 کیلومترمربع در جنوب و جنوب غرب شهرستان رامسر برنامه دارد .


مطالعه زمین‌شناسی نواحی دشت کالپوش جنوب غرب بجنورد
هدف از این تحقیق ، شناسایی مسایل و پدیده های ژئومرفولوژی و هیدرولوژی حوضه صفارود هست که تاکنون از این نظر مورد بررسی دقیق علمی برنامه نگرفته هست.


بررسی منابع آب زیرزمینی دشت ایسین و بهینه‌سازی آن


میکروفسیلهای گیاهی رسوبات ذغالی کرمان


94 out of 100 based on 74 user ratings 574 reviews

میوسن قم و سیاه‌کوه
پژوهش در چینه‌شناسی و چگونگی پیدایش کانسارهای فلوئور - سرب - (باریم) در تریاس شرق البرز مرکزی
تحقیق سنگ‌شناسی سنگهای آذرین جنوب شهرستان قروه
بررسی زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی سد جعفرمشهدی
راجع به آتش‌فشان
بررسی زمین‌شناسی و سنگ‌شناسی شمال شرقی اسدآباد همدان
مطالعه پدیده انحلال‌پذیری و تزریق در توده سنگهای آهکی لار
تحقیق سنگ‌شناسی و کانی‌شناسی سنگهای آتش‌فشانی و آذرین درونی شمال کوهپایه
زمین‌شناسی و خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه قزوین
مطالعه مجموعه میکروفسیلهای گیاهی رسوبات دونین ناحیه خوش ییلاق
بررسی زمین‌شناسی دره کرج
How to compare DTSs in SQL Server 2005
How to get the parent given a child in SQL SERVER 2005
SQL Mirroring End Points
How to find data table column reference in stored procedures
I want to send SQL server Dashboard & Health Report to my client on daily basis, so is there ant script / tool to generate report for sql server 2005
How to copy a SQL 2005 database to another computer?
Fulltext search (sql server 2005) works only on some fields
SQL Dynamic Pivot - how to order columns
Insert a value from one cell into another cell from the same record
SQL 2005 Maintenance Cleanup Task .bak files not being deleted
*
*