اعتیاد بعنوان اختلال رفتاری و نقش آموزش در پیشگیری از آن /

تعیین ضرایب همبستگی اجزاء عملکرد و درصد هتروزیس بین ارقام اصلاح شده پر محصول و ارقام هیبرید برنج /
گزینش برای عملکرد 60 لاین گندم معمولی پیشرفته برای مناطق معتدل در شرایط تنش‌دار (آبیاری محدود) و غیر تنش‌دار (آبیاری معمول) /
بررسی مقاومت ژنتیکی جوهای وحشی و زراعی نسبت به شوری /
بررسی تکرارپذیری (Repeatability) تعدادی از پارامترهای پایداری در جو /
بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای گندم دریافتی از CIMMYT /
تعیین نوع عمل ژن و محاسبه هتروزیس در ارقام و لاینهای کنجد /
بررسی امکان زودآزمایی لاین‌های خویش آمیخته حاصل از ارقام مختلف آفتابگردان /
ارزیابی واکنش لاین‌های حاصل از توده‌های بومی گندم پاییزه به شرایط آبی و تنش کمبود آب /
ارزیابی و طبقه‌بندی خصوصیات زراعی ارقام بومی گندم نان برای استفاده در دورگ‌گیری /
ارزیابی تنوع ژنتیکی و رابطه عملکرد با اجزای خود به روش تجزیه علیت در عدس /
بررسی سازگاری ارقام و لاینهای گندم دوروم در مناطق مختلف /
بررسی معادلات رگرسیونی چند متغیره بین اجزای تشکیل دهنده عملکرد ارقام مختلف جو /
وراثت‌پذیری و همبستگی صفات مختلف در برخی نسل‌های خد بارور آفتابگردان /
 *
*